Cargando

BI & Big Data

Data Science LAB

Data Science Lab
Noso Data Science LAB ten as seguintes misións:
  • Deseñar e Desenvolver Business Case reais usando ferramentas de Data Mining, Machine Learning e Deep Learning.
  • Formar Data Scientists en R, Python, Spark.
  • Deseñar e desenvolver probas de concepto dentro do Hadoop Ecosystem.
Data Science LAB

@_DataScienceLab

Data Mining, Machine Learning, Deep Learning

Open Source

Utilizamos os paquetes tanto de R, Python ou Spark dependiendo do caso de negocio.

Microsoft Azure Machine Learning Studio

Microsoft Azure Machine Learning Studio

Como partners de Microsoft utilizamos ML Studio dentro dunha contorna Azure como unha solución na nube, que nos permite axudarnos dunha contorna gráfica (drag & drop) para deseñar e modelizar casos reais. A súa integración tanto con R como con Python achéganos unha visión completa.

Modelo Design

Algúns exemplos:

Text Analytics

Text Analytics (algoritmo de clasificación) | Exemplo real: sector servzos

Tratamos miles de documentos para clasificalos segundo o seu contido e facilítase a toma de decisións a partir de devandita análise.

Predictive

Predictivo | Caso real: sector deporte

Analizamos o historial pasado e presente para predicir o futuro.

Escenarios de Data Mining para atopar patróns e micro-segmentación de grupos de comportamento.

Sales recommendation

Recomendador (algoritmo de segmentación)

Recomendacións de actividades comerciais en base aos seus gustos e comportamento. Recomendamos tamén novos servizos que poidan encaixar co seu patrón.

Visualización

Desenvolvemos sobre Tableau ou Power BI solucións de Visualización.

Data learning

Data Science Ecosystem

Data Science Ecosystem