Cargando

SW Development

SW Development

Desenvolvemento de aplicacións

Cubrimos todo o stack tecnolóxico Microsoft (.NET, .NET Core, Xamarin, IoT, Sharepoint Office 365, Azure), JAVA e aplicacións de interfaz rico con frameworks Javascript como Angular.

Dirección de Proxectos: Implantación e coaching en metodoloxías Agile como SCRUM e aplicación de Frameworks Agile como SAFe (Scaled Agile Framework).

ALM. Continuous Delivery: Implantación e mellora dos procesos de ciclo de vida de aplicacións: Continuous Integration, Build Automation, Test Automation, Continous Deployment con ferramentas como Microsoft Team Foundation Server, Team Services, Visual Studio Online, Jira, Team city etc...Automatización de probas unitarias, de integración e funcionais. Test de aplicacións móbiles, web, así como servizos SOA e Rest.

SW Development .NET

Business apps

A nosa principal fortaleza é a arquitectura e desenvolvemento de aplicacións mission critical. Nos nosos proxectos aplicamos patróns e prácticas de desenvolvemento coma os principios SOLID, Clean Code, TDD, event sourcing, IoC, etc.

Temos uhna gran experiencia no desenvolvemento de sistemas que permitan manexar dominios complexos, situacións que requiran escalabilidade como DDD (Domain Driven Design), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), estratexias de IT, Microservices, Docker, etc.

Docker

SW Development Java

Java

Integración de aplicacións: Unha das nosas especialidades é a interconexión de sistemas e a extensión de procesos de negocio mediante conectores, aplicacións móbiles e portais. Realizamos a integración de plataformas para dar soporte a procesos de negocio tanto para productos Microsoft Dynamics (CRM, NAV, AX) como SAP, Siebel, etc. Utilizando o desenvolvemento de aplicacións .NET/java.

SW Development Mobile

Xamarin

Somos especialistas en aplicacións nativas, principalmente utilizamos Xamarin Classic (IoS e Android) e Xamarin Forms, ainda que tamén utilizamos as ferramentas propias dos fabricantes como XCODE e Android Studio.

SW Solutions

Dynamics 365

Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM e Microsoft Dynamics 365. Solutio pertenece a un número reducido de empresas que dispón de equipo de Navision e AX, o que nos permite ademais de realizar proxectos clásicos sobre cualqueira destos productos, asesorar en cal é a mellor opción para novas implantacións ou no camiño a seguir para pasar dos nosos entornos OnPremise a entornos Dynamics 365.